Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

 
 
Práce v oboru
 
Čaje, byliny, koření

Podmínky služeb práce.IN

Všeobecné obchodní podmínky

 

I. Úvodní ustanovení

 

Provozovatelem portálu práce.IN (dále jen "provozovatel") je Vladislav Jakubů, IČ 72938226, se sídlem Najmanova 120, 513 01 Semily, vedený u Obecního živnostenského úřadu, Městský úřad Semily.

Provozovatel tímto vydává dle ustanovení § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky ( dále jen „VOP“). VOP upravují veškeré vztahy Provozovatele, se všemi uživateli ( právnickými i fyzickými osobami ) zadavajícími inzeráty (dále jen "inzerent").

 

Portál práce.IN slouží zejména ke zprostředkování nabídky a poptávky po zaměstnání.
Portál práce.IN umožňuje zejména zadávat inzerci fyzických a právnických osob nabízejících zaměstnání, která je všem uživatelům přístupná bez jakékoliv registrace.

 

II. Zadávání inzerce a platby

 

Inzerci poskytuje provozovatel na základě předchozí registrace inzerenta na portálu práce.IN. Registrace je bezplatná a provádí se vyplněním a odesláním elektronického registračního formuláře dostupného na portálu práce.IN. Po provedení registrace je na email uvedený při registraci odesláno heslo pro přihlášení inzerenta.

Každý inzerent má k dispozici kreditový účet.

Kreditový účet si inzerent dobije objednáním požadované výše kreditu. Kreditový účet je navýšen o objednané kredity po uhrazení objednávky. Úhrada objednávky se provádí pomocí on-line platební brány GoPay společnosti GoPay s.r.o. Platnost objednaného kreditu je 1 rok (365 dní) ode dne úhrady objednávky kreditu. Objednatel nemá nárok na vrácení uhrazené odměny nebo její části v případě nevyužití objednaných služeb.

Inzerce se provádí vyplněním a odesláním formuláře pro přidání nabídky práce. Součástí formuláře je výběr typu zobrazení inzerátu a výběr termínu kdy se má inzerát zobrazovat.

Inzerce nabízí dva základní typy vystavení inzerátu, lišící se ve způsobu zpoplatnění.

  1. Z kreditového účtu je každý den, kdy je inzerát zobrazen, odpočítána příslušná částka. Výše odpočítávané částky je určena typem zobrazení inzerátu. Pokud na kreditovém účtu není dostatečná výše kreditu, inzerát se nezobrazí. Odpovědi na inzerát obsahují všechny informace o uchazeči včetně přiložených souborů.
  2. Inzerát je vystaven zdarma a zpoplatněno je následné zobrazení kontaktních informací v každé odpovědi uchazeče včetně přiložených souborů. Poplatek lze uhradit odečtením z kreditového účtu nebo přímo pomocí on-line platby.

Částky strhávané z kreditového účtu za jednotlivé typy zobrazení a ceny přímé on-line platby, včetně ceny za dobití kreditového účtu, jsou uvedeny v ceníku.

   

III. Ostatní ujednání

 

Jakékoliv užití obsahu portálu práce.IN, popř. jeho části jiným způsobem než pro vlastní potřebu, zejména jakékoli další šíření obsahu ze strany uživatele, je zakázáno. Jsou zakázány jakékoli zásahy do technického nebo věcného obsahu portálu práce.IN. Právo zhotovit záložní kopie materiálů obsažených na portálu práce.IN pro osobní potřebu v souladu s všeobecně závaznými právními předpisy není tímto ustanovením dotčeno. Jakékoli reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoli mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu provozovatele jsou zakázány.

 

Inzerent se zavazuje, že obsah vložené inzerce není v rozporu s účelem portálu práce.IN, s platnými právními předpisy a etickými normami. Je zakázáno zadávat inzerci s nabídkou práce erotického ( s výjimkou pro tuto oblast zřízené rubriky ) nebo podvodného charakteru, nabídek práce a brigád, které využívají nabídek multi-level-marketingu, prezentování více pracovních pozic, brigád a uživatelů v rámci textu jedné prezentované pozice, nabídek práce, kterých inzerent nebo zprostředkovatel podmiňuje zprostředkování práce platbou manipulačního poplatku, nabídek, které by sloužily k obcházení zákona nebo nabídek, které by byly v rozporu s dobrými mravy a oprávněnými zájmy provozovatele. Zjistí-li provozovatel takové porušení VOP, je oprávněn po předchozím telefonickém nebo písemném upozornění s výzvou k nápravě inzerci nezveřejnit. Nárok provozovatele na úhradu služby inzerentem však takovým úkonem nezaniká. Pokud dojde k opakovanému porušení těchto VOP, má provozovatel právo zablokovat uživatelský účet inzerenta.

 

Potvrzením těchto VOP se každá firma, registrující se na portálu práce.IN, zavazuje k odběru informačních zpráv rozesílaných provozovatelem, a to elektronickou poštou na emailovou adresu uvedenou při registraci. Tento souhlas platí po celou dobu registrace.

   

Za obsah a gramatickou správnost inzerce nese odpovědnost inzerent. Provozovatel si vyhrazuje právo na stylistické úpravy neměnící obsah inzerce. Provozovatel je oprávněn odmítnout podklady jemu zaslané pro účely poskytnutí služeb portálu práce.IN, pokud podklady nejsou v souladu s ustanovením těchto VOP. Objednatel souhlasí se zveřejněním inzerátů zadaných na portálu práce.IN i na jiných spřátelených serverech.

 

Provozovatel se zavazuje udržovat portál práce.IN v provozu tak, aby nebylo narušeno plnění objednávky a těchto VOP. Povinnost uvedená v předchozí větě se nevztahuje na období nutné údržby a úprav portálu práce.IN, která nesmí překročit 24 hodin v jednom kalendářním měsíci. Pokud se tak stane, má objednatel právo na optimální kompenzaci (plnění kompenzace se řeší dohodou smluvních stran). Pokud by výpadek serveru byl delší než 7 pracovních dní v celku, má objednatel právo odstoupit od objednávky.

 

Aktuální ceny za dobití kreditu a odpočítávané částky z kreditu za zveřejnění inzerce a za další související služby lze zjistit v rámci portálu práce.IN (odkaz Ceník v dolní části stránek portálu práce.IN). Tyto ceny jsou platné v okamžiku odeslání objednávky, respektive v den zobrazení inzerátu na portálu práce.IN.

   

IV. Závěrečná ustanovení

 

Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které si sdělily v rámci vzájemného smluvního vztahu jsou důvěrné a zůstanou dle jejich vůle utajeny.

 

Tyto VOP mohou být provozovatelem kdykoliv měněny a jsou pro objednatele platné vždy v aktuálním znění dostupném v rámci portálu práce.IN.

   

Tyto VOP vstupují v platnost dne 25.06.2013.

Inzerce: