Online půjčky

Největší katalog bankovních a nebankovních půjček v Česku!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

 

Sdílet na facebook Sdílet na Google+

Vedoucí odboru životního prostředí

Řídící pracovníci v oblasti životního prostředí

Doporučit Kontaktujte nás Inzerent: Úřad práce - Kontaktní pracoviště Chrudim (zdroj: MPSV ČR)
Kontakt: Město Hlinsko, RNDr. Jaroslava Šulcová, Telefon: +420 469 326 156
Vloženo: 10.8.2018

Plat: 22050 Kč
Nástup: 1.11.2018
Minimální vzdělání: Vysokoškolské / Univerzitní
Úvazek: Jiné
Smluvní vztah: Jiné
Lokalita: Poděbradovo náměstí 1, 539 01 Hlinsko v Čechách 1

Popis:
MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Městský úřad Hlinsko, Poděbradovo nám. 1
NÁPLŇ PRÁCE: řízení a koordinace odboru životního prostředí zajišťujícího výkon státní správy na úseku ovzduší, vody, půdy, odpadů, ochrany přírody, myslivosti, rybářství, péče o les, zemědělství, týrání zvířat; a to včetně výkonu minimálně jedné z uvedených agend
POŽADAVKY: vysokoškolské vzdělání se zaměřením na životní prostředí (případně na některé jeho oblasti), praxe v dané oblasti minimálně 5 let, praxe v pozici vedoucího zaměstnance výhodou, znalost platné legislativy - zejména zákonů č. 500/2004 Sb., správní řád, č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), č. 183/2006 Sb., stavební zákon, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, č. 254/2001 Sb., o vodách, č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, č. 185/2001 Sb., o odpadech, č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, č. 289/1995 Sb., o lesích, č. 99/2004 Sb., o rybářství, č. 449/2001 Sb., o myslivosti, č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vše ve znění pozdějších předpisů, některá ze zkoušek zvláštní odborné způsobilosti v oblasti životního prostředí výhodou, výborné organizační a řídící schopnosti, samostatnost, zodpovědnost a odolnost v zátěžových situacích, pečlivost, vysoká úroveň vystupování, ústního i písemného projevu, ochota k vysokému pracovnímu nasazení, ochota k dalšímu profesnímu vzdělávání v oboru, výborná znalost práce na PC (samozřejmostí ovládání programu MS Windows, MS Office), aktivní řidičské oprávnění skupiny B.
NÁLEŽITOSTI PÍSEMNÉ PŘIHLÁŠKY: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, kontaktní telefon a e-mail, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče.
VÝČET DOKLADŮ K PŘIPOJENÍ K PŘIHLÁŠCE: Strukturovaný životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál příp. ověřená kopie), u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a osvědčení a čestné prohlášení podle zák. č. 451/1991 Sb.
Přihlášky podávejte do 23. 8. 2018 do14:30 hodin.
ZPŮSOB PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY: Písemná podoba - obálku viditelně označte "Výběrové řízení - vedoucí OŽP" a zašlete či osobně doručte na adresu: Město Hlinsko; Kancelář tajemníka, Poděbradovo nám. 1; 539 23 Hlinsko
Při podání přihlášky prostřednictvím pošty se za datum doručení přihlášky považuje datum uvedené na podacím razítku pošty.
Výběrové řízení na obsazení této pozice je k dispozici na adrese www.hlinsko.cz v sekci úřední deska.

Kontaktujte nás!

 
 

Doporučit na email známému

 
 

Inzerce: